Hüddam Geldiğinde Nasıl Anlaşılır?

Hüddam Daveti Halvete Girmek,Riyazatı Yapmak Lazım onun İçin bunun kuralları vardır.Bunlara dikkat edilmediği takdirde tüm yapılan emek çaba boşa harcanmış olur.Canlı olan şeylerden yani hayvani gıdalardan perhiz etmek yememek lazım.Ör:et.yumurta,yoğurt vesaire..
1- Kuranı kerimin tamamını yada belli sure yada ayetlerini vird edinerek
(sürekli ve düzenli şekilde okuyarak) o surelerin hadimlerinin yardımı sağlanır.
Bir insan bir ayet, sure yada kuranı kerimin tamamını okuduğu zaman hadim olan melek yada cinlerden birisi hemen orda hazır olur.(Bu demek diyildir hemen o cin bize görünecektir.Bununla ilgili davet okunma suresi deyişmektedir.Halvetlerin kaç gün olduğundan bahsedecem.Gün olarak en düşük sayısı 3’ten başlar en fazla 41 güne kadardır.
Sürekli okuyan kimse özel bir statü kazanır ve tutulan listeye girer.
Kişi okurken melek ve cinler başında pervane olurlar.
İnsan yanlış okuduğu zaman yüksek sesle doğrusunu okur ve düzeltirler.
Böylece kişinin hatasınıda tamamlamış olurlar.
Eğer okuyan insan dünyevi bir maksat için okumuşsa onu yerine getirmek için çalışırlar.
Uhrevi bir maksat için okumuşsa Allah’a o kişi adına dua eder ve istediğini vermesi için yalvarırlar.
2 – Hüddam edinmek deyince hepimizin aklına gelen, sakıncaları hesap edilmeksizin keşke bende edinsem dediğimiz, belirli usuller, azimetler ve riyazatlar sonucu kendini bir sure yada ayetin hizmetine adamış olan Müslüman cinleri o okuduğu ayet ve surelere hizmet eden hüddamlar senin hizmetine girmiş olur.Tabi bu kolay bişey diyildir.Bunda nice tehlikeler olumsuzluklar olduğunu,bunun yapmadan önce iyi düşünmeniz açısından nice tehlikeler barındırdığını uyarmak zorundayım.
Burada hemen şunu belirtmek isterim ki cinler bundan hiç hoşnut olmazlar. Çünkü birinin hizmetine giren cin artık sure yada ayetin hadimi değildir.
Fakat Müslüman oldukları için, sürekli o sure yada ayetin okunmasına hürmeten insana zarar vermez ve isteklerini yerine getirir.
Bir kimse hüddam için riyazata girip evrad ve ezkara başladığı vakit melek ve cinlerin bundan hemen haberi olur ve maksadını bilirler.
Bir müddet kişinin riyazatı kesmesini beklerler.
Eğer kesmez ve devam ederse bıraktırmak için çeşitli şekillerde korkuturlar.
Daha bırakmazsa hadim taifesinden bir cin gelir.
Eğer riyazat yapan bu gelenin gerçek hadim olduğu düşüncesine kapılır ve riyazatı bırakırsa başarısız olur,bırakmadığı takdirde o cinle ömür boyu görüşür.
Yok bırakmaz devam eder ve usulü tamamlarsa artık o cin taifesi surenin hüddamlığından azledilip o kişinin hizmetine verilir.

NOT:Mühim bir işaretde şudur,Okunan duaların son günlerine denk gelen Şiddeti anlatılmaz bir uyku verirler.Öyle yapmalarının sebebi senin bir günlük okumayı sakat bırakmanı için ki sakat olursa hemen hemen artık muvaffakiyet ortadan kalkmış diyebilirim
O surenin hadimliğine de başka bir taife geçer.
Her sure ve ayetin hüddamının bir unvan ve mertebesi vardır.
Surenin hadimliği görevi onlara geçince artık asıl isimleri ne olursa olsun o unvan ve ismi kullanırlar.Peki,Gelen Hüddam Zarar Verirmi?Evet zararlı hüddamlarda vardır.En iyisi Kuranı Kerimin Hizmetinde,Sure,ayet Ve harflerinde bulunanlar tamamen zararsızdırlar.

Hüddam Kaç Çeşittir,Nelerdir?

Bunlar Bir kaç Çeşitten oluşur.1)Ulvi Hüddamlar 2)Sufli Hüddamlar 3)Ardi Hüddamlar.

En iyileri ve zararsız olanlar SUFLİ olanlardır.Öbür iki çeşitleride az zararlıdır.

Bazı Hüddamar Yani bılhusus ardi olanlar,Hüddam, cin veya şeytanların ele geçirilmiş yani köle haline getirilmiş halidir. Hüddam yapılmış bu cin ve şeytanlara her türlü isteği yaptırmaya ise Hüddam ilmi denir. Çeşitli metotlarla cinlere boyun eğdirip onlara her türlü işi yaptırmak yani onları kendi hizmetinde kullanmaktır.

Hüddam kavramı ilk defa Eski Babil Ve Aşuri toplumunda ortaya çıkmıştır. Çin’de, Latin Amerika ülkelerinde, Hristiyan toplumlarda, Yahudi cemaatinde,Hindistanda ve elbette ki İslam dünyasında isimlendirmeler farklı olsa da Hüddam anlayışı vardır.

Cinlerin ele geçirilip onlara iş yaptırmanın en yaygın olduğu yer ise Antik Mısır’dır. Piramitler gibi devasa yapıların cinler vasıtasıyla yapıldığına dair ciddi görüşler günümüzde dahi kabul görmektedir.

Hz. Süleyman’ın Mescidi Aksa’yı cinlere yaptırdığı ve Saba Melikesi Belkıs’ın tahtını da cinler vasıtası ile getirtebileceği hususu Hüddamlarla ilişkili vakalardır.

Hangi cin ve şeytanlar Hüddam olarak ele geçirilebilir?

Cin taifesinden de şeytan ahalisinden de kötü niyetli ruhlar esir alınıp köleleştirilebilir yani Hüddam haline getirilebilir. Genellikle şeytani ruhların Hüddam yapılmasından çekinilir. Çünkü bir süre sonra şeytan kişiye hizmet etmekten çıkar, kişiyi kendisine köle yapar.Şeytan,  ruhunu ele geçirdiği insana her türlü kötülüğü yapar. Batı kültüründe “ruhunu şeytana satmış doktor” söylencesi tam da bu gerçeğe işaret etmektedir.

Cinler ise(Cİnlerin Büyüğü olan İfritler Hüddam Olur) Hüddam haline getirilen ikinci gruptur. Cinlerin genellikle erkek olanları alınıp köleleştirilir
Hüddamlara her türlü iş yaptırılabilir mi?

Eğer kötü ruhlu bir cin ele geçirilmişse ona her türlü işi yaptırmak mümkündür. Ancak Hüddam – haşa- kader değiştirecek varlıklar değildir. Her ne yapabilirlerse bu Allah’ın takdiri dışında değildir. Sadece sebep olurlar yani araç rolünü oynayabilirler.

Hüddamlara genellikle kötü işler yaptırılmaktadır. İyi işler için kullanılanlar neredeyse yoktur. Bir eşyanın yerini değiştirmek, kişinin yolunu uzatmak, kişiye kaza yaptırmak, kişiyi  korkutmak ve hatta kişiye cinayet işletmek için Hüddamlara başvurulabilir.

Kötü bir ruh nasıl Hüddam haline getirilir?

Hüddam haline getirmenin en etkili yolu “tehdit”dir. Eğer cin ya da şeytan korkutulmazsa asla ama asla kimseye boyun eğip köle olmaz. Onların bağlılıkları sadece korku üzerine kurulmuştur. Cinler şu metotlar ile tehdit edilerek görevli hale getirilir:

Hristiyanlarda cinlerin su ile korkutulup Hüddam haline getirilmesi söz konusudur. Asya’da ise tam tersine ateş ile korkutma vardır. Çoğu durumda cinlerin çocukları rehin alınır ve onların suya veya ateşe atılacağı söylenerek tehditle iş yaptırılır.

Bir diğer yol ise iğne ve gibi demirden bir eşya kullanarak cini köle yapmaktır. İnanışa göre sabah namazından sonra ve güneşin doğumundan önceki vakitte cinlerin görünür olduğu kısa bir an vardır. O an doğru tespit edilip cinin elbisesine demirden bir araç takılabilirse cin Hüddam haline getirilebilir.

Ayetleri tersten okuyup cin çağırma ve Hüddam yaptırma

Orta Çağ’da bazı kişiler İncil’in bablarını ( ayetlerini) tersten okuyarak cin çağırırdı. Cin göründükten sonra ayetler tersten okunmaya devam edilirdi. Birkaç dakika sonra cin bundan çok etkilenerek kişiye köle olurdu. Bu tarzda birçok köle cine sahip olduğu iddia edilen papazlar vardı. Aynı durum İslam dünyasında Müslümanların kutsal kitabı için de yapılmıştır. Fakat bu uygulama İslam dünyasında çok rağbet görmemiştir.

Çile çekerek cinleri çağırma geleneği İslam dünyasında daha yaygındır. Bu metotta kişi birkaç gün aç kalarak uykusuz kalır ve tılsımlı sözlerle cinleri çağırır. Kişi yoğun açlık ve uykusuzluktan dolayı çok sayıda hayal görür. Bu gördükleri içinde bir tanesi hayal olmayıp gerçek cindir. Hangi görüntünün hayal hangisinin cin olduğuna ise kişi ilmi ve basireti ile kendisi karar verecektir.

PÜR DİKKAT:Davete başlamak için şehirden uzak bir evde bu uygulamayı yapman daha isabetli olur,Okunacak odada kesinlikle elektronik eşya bulunmayacak,Alektrikli Ampuller yakılmayacak Ya eski Gaz lambaları,Fanus,Yada Mum kullanılacaktır.Halvet Yemeği daha çok Hurma,Zeytin,İncir ve Kepekli ekmek olması sonuç için iyi olacaktır.Riyazat suresi olarak hep oruçlu geçirmesine büyük fyda olacaktır.

Hüddamların şerrinden korunmak için ne yapılabilir?

Başkasının emrine girip kişiye musallat olan cinler veya Hüddamlar çok büyük zararlara yol açabilirler. Sınırlı bir ömre sahip olup belli bir bilgi ile donanmış insanlar binlerce yıl yaşayan ve her ilim hakkında bilgisi olan Hüddamlarla nasıl mücadele edebilecektir? Bu sorunun cevabı aslında oldukça basit ve nettir: “Allah’ın kelamı ile.”

Evet gerçekten de bütün büyü türlerini ve her türlü cini bir okunuşta etkisiz hale getiren iki sure vardır. Bunlar Felak suresi ile Nas suresidir.

1 thought on “Hüddam Geldiğinde Nasıl Anlaşılır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir